CONDICIONS DE L’ENTRADA

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i comprar l’entrada de l’esdeveniment de LesNenesFest organitzat per l’empresa Marta Vilà Dotras amb nif 38846038-G, implica l’acceptació de les condicions generals.

L’adquisició de l’entrada de LesNenesFest suposa l’acceptació de les següents condicions:

1 L’entrada està confeccionada amb paper exclusiu d’alta seguretat, tintes i altres sistemes infalsificables. No la compris al carrer o en un punt de venda no oficial, és molt probable que sigui falsa i no et permeti l’accés al recinte, declinant
l’organitzador tota responsabilitat.

2 L’entrada o invitació constitueix una llicència al portador per assistir a l’espectacle ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.

3 Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al recinte.

4 Queda totalment prohibida l’entrada amb llaunes, ampolles, armes, paraigües i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que l’organització estimi perillosos.

5 El portador d’aquesta entrada accepta que se li faci un registre segons la llei a l’hora d’accedir al recinte, amb l’única finalitat de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li serà denegada l’entrada al recinte.

6 De la mateixa manera, l’organitzador podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del recinte si se succeeixen les circumstàncies descrites.

7 En tot cas, l’assistent a l’acte assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat el caràcter de concert massiu de l’espectacle i, en conseqüència, els riscos que per la seva persona o pertinences es puguin produir.

8 L’organització es reserva el dret a canviar o alterar el programa i ordre inicialment previst, així com a modicar l’hora d’inici i el recinte senyalitzat. Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.

9 Si per causes de força major o altres degudament justificades no es pogués iniciar l’espectacle, l’organització podrà al seu criteri establir una nova data per la celebració del mateix, per la qual cosa seria valida aquesta mateixa entrada, sense poder reclamar devolucions de l’import a no ser que la nova data diferís en més d’un mes de la que consta a l’entrada de l’espectacle. En cas de suspendre denitivament l’acte, es retornarà l’import de l’entrada en un termini de 15 dies des de la data senyalitzada a l’entrada de l’espectacle i pel procediment que l’organitzador consideri oportú.

10 Pel contrari, si la suspensió es produeix una vegada començat l’espectacle per qualsevol causa, l’organitzador no tindrà obligació d’establir una nova data ni de retornar l’import de l’entrada.

11 El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes —tant per la organització i els patrocinadors de l’esdeveniment, com pels diferents mitjans de comunicació— per a la seva posterior difusió informativa i/o comercial i autoritza aquests usos, que seran responsabilitat de qui les publiqui. Aquestes imatges poden aparèixer en Internet pel que la seva difusió pot no ser controlada.

12 Està terminantment prohibit gravar, retransmetre i/o filmar aquest concert, així com realitzar cap tipus de fotograma, quedant prohibida l’entrada al recinte amb qualsevol tipus d’aparell que permeti la gravació i/o retransmissió sonora i/o audiovisual.

13 Si per causes alienes a l’organitzador algun artista dels anunciats suspengués la seva actuació amb anterioritat al dia del concert, o el mateix dia per motius justificats, l’organitzador es reserva el dret de canviar-lo o no per un altre artista similar si hi hagués temps material, no retornant en cap cas l’import de les entrades si es realitza l’espectacle amb la resta d’artistes.

14 La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sorteig). L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara.

15 Es recomana l’utilització de transports públics per assistir a aquest acte.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

L’organització del Festival posa a disposició en el seu web el canal on-line per a la compra de qualsevol tipus d’entrada de forma telemàtica.

Durant el procés de compra on-line, es sol·licitarà com a mínim, una identificació nominativa del comprador de l’entrada o entrades i un email on fer arribar el comprovant de compra i la /les entrada/es.

Si es requereixen dades addicionals, aquestes seran adequadament informades al comprador i subjectes a la llei de protecció de dades que podeu consultar en la política de privacitat.

Durant el procés d’adquisició de l’entrada el comprador podrà modificar les dades de compra abans de confirmar la compra i, un cop finalitzada aquesta, podrà accedir a un compte on poder modificar alguna dada.

L’organització també informarà si posa a disposició del comprador d’un mitjà no on-line per a la compra d’entrades.

MENORS D’EDAT

Als concerts LesNenesFest (Marta Vilà Dotras) tots els menors hauran de pagar l’entrada completa. Els menors de fins a 15 anys (inclosos) hauran d’assistir acompanyats d’un adult. els menors a partir de 16 anys podran assistir al festival sense acompanyant i caldrà que presentin una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

  • Els menors de 3 a 12 anys (inclosos) han de pagar l’entrada de nen i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d’accés indicat.
  • Els menors de 13 a 15 anys hauran de comprar l’entrada de nen i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.
  • Els menors a partir de 16 anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyant, però amb autorització per part del pare, mare o tutor legal.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambdós casos el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament des del web del festival.

Durant la seva estada al recinte, l’acompanyant serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi.

En tot moment tant l’acompanyant com el menor hauran de portar el DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per acreditar la seva identitat. En el cas d’estrangers hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys. Els menors d’edat s’identificaran amb una polsera. El menor haurà de portar visible aquesta polsera en tot moment, així com el seu DNI.

L’organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per tal de reduir els efectes del volum del so.

DOCUMENT D’EXONERACIÓ:

Pots descarregar el document de exoneració de responsabilitat  aqui:

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant, t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible a la web del festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

La compra l’estas fent a través d’una plataforma externa de pagament que no és de la nostra responsabilitat i és aliena a la nostra empresa.

No som responsables dels càrrecs de compra realitzats per aquestes plataformes, en cas de devolució de l’entrada.

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats inclouen els impostos aplicables.

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

La llengua de contractació és segons l’idioma escollit.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic. 

LesNenesFest (Marta Vilà Dotras) pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pel correu electrònic, per la qual cosa has de consultar periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats.

A %d bloguers els agrada això: